E.V.S.D.O.N.

Voorgeschiedenis E.V.S.D.O.N.

Geschiedenis van het Omroepen

Profielschets Omroeper

 

Wedstrijd Reglement E.V.S.D.O.N.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 10 laatste lid van het Huishoudelijk Reglement van de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers Nederland.
Vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van 02 maart 2002.
In werking getreden op 01 april 2002.

Gewijzigd door de Algemene Leden Vergadering van 27 maart 2010.
Laatstelijk gewijzigd in overleg op de Algemene Leden Vergadering
van 31 maart 2012.


De vaststelling van dit Wedstrijd Reglement is in principe voor
de termijn van 3 jaar.

Concoursen Algemeen:

Artikel 1: (Concours)
Een concours bestaat in principe uit twee onderdelen, tenzij anders bepaald:

a.
Een verplichte roep. Het onderwerp daarvan wordt opgedragen door  de lokale organisatie;
b.
Een vrije roep. De keuze van het onderwerp wordt bepaald door de deelnemende omroeper.


Artikel 2: (Taalgebruik)

De deelnemende omroeper moet zowel de verplichte- als de vrije roep doen in de Nederlandse taal.

Aanhalingen in een andere taal/streektaal zijn toegestaan.

Artikel 3: (Jury)
Het concours wordt gejureerd door een onafhankelijke-, deskundige jury bestaande uit 3 personen.
De jury wordt vroegtijdig voor het concours in het bezit gesteld van dit reglement.

Indien er vragen zijn over dit reglement dient men tot twee dagen voor het concours contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat van de EVSDON (zie gegevens bovenzijde formulier)

Artikel 4: (Beoordeling)
De deelnemende omroeper wordt per onderdeel door één jurylid beoordeeld op één van de volgende punten:

a.
Duidelijkheid en verstaanbaarheid; 
b.
Originaliteit van de tekst; 
c.
Algemene indruk.

Artikel 5: (Puntentelling)

Toekenning van de punten per jurylid: 
Verplichte roep
Vrije roep
Duidelijkheid en
verstaanbaarheid
max. 10 punten
max. 10 punten
Originaliteit van de tekst
max. 10 punten
max. 10 punten
Algemene indruk
max. 10 punten
max. 10 punten
---------------------
---------------------
Totaal
max. 30 punten +
max. 30 punten = max. 60 pt.

De jury dient te beoordelen op tiende van punten.
Elk jurylid vult na elke roep een punten briefje in. Dit briefje wordt na elke roep opgehaald door een - als notaris aangeduide -  persoon van de EVSDON die de behaalde punten invult op het verzamel rapport. Direct na de wedstrijd zal door de jury/notaris en  één lid van de EVSDON de punten lijsten worden gecontroleerd, alvorens de uitslag van de nummers 1 t/m 3 bekend wordt gemaakt.
Na de prijsuitreiking moeten alle formulieren, puntenbriefjes en verzamellijsten ingeleverd worden bij de wedstrijdsecretaris van de EVSDON.

Artikel 6: (Gebruik podium)
De deelnemende omroepers roepen de verplichte- en de vrije tekst af vanaf een door de organisatie aangewezen podium, tenzij anders afgesproken.


Artikel 7: (Volgorde opkomst)
De deelnemende omroepers komen op in volgorde, zoals bij loting is vastgesteld (zie ook artikel 15).

Artikel 8: (Opening roepen)
De deelnemende omroepers openen de verplichte- en de vrije roep met “Boeren, burgers en buitenlui” of  met de opening zoals die gebruikelijk is bij roepers uit andere landen. Belgen met: “Aandacht, aandacht” of Engelsen met “oyez,oyez”.


Artikel 8 a: (de roep zelf)
Tijdens het roepen gebruikt de omroeper zijn tekstbord.
Er zal tijdens de roep geen escort op of bij het podium plaats nemen tenzij dit vooraf anders georganiseerd is en bij het bestuur bekend is gemaakt. De jury zal in voorkomend geval  hiervan vooraf op de hoogte gesteld worden.


Artikel 9: (Sluiting roepen)
De deelnemende omroepers sluiten de verplichte- en de vrije roep af met “Zegt het voort, zegt het voort” of zoals die gebruikelijk is bij roepers uit andere landen.


Artikel 10: (Tijdslimiet)
De deelnemende omroepers dienen bij zowel de verplichte-, als de vrije roep binnen een tijdslimiet van twee minuten te blijven.
In de ALV van 27 maart 2010 is besloten dat een tijdwaarnemer de duur van de roepen controleert.

Bij tijdsoverschrijding:
van 1 tot 10 seconden volgt een sanctie van 0,5 punt aftrek;

van 11 tot 20 seconden volgt een sanctie van 1 punt aftrek;

van 21 tot 30 seconden volgt een sanctie van 1,5 punt aftrek;

van 30 seconden of meer volgt een sanctie van 3 punten aftrek.

Het Nederlands Kampioenschap (NK) en het

Kampioenschap Broederschap Bellemannen der Lage Landen (LL):

 

Artikel 11: (Puntentelling NK en LL)
Gedurende het verenigingsjaar of indien door de ALV anders besloten worden de tijdens de concoursen verkregen punten bij elkaar opgeteld.


Artikel 12: (Puntenverdeling)
De puntenverdeling geschiedt op basis van de punten welke aan de deelnemende omroeper door de jury wordt toegekend.
Dat wil zeggen, dat degene die als nummer één, in toekenning van de punten is geëindigd één punt krijgt , nummer twee krijgt twee punten, enzovoorts. Indien er een gelijk aantal punten wordt toegewezen krijgen die omroepers, de bij deze plaats horende punten voor het NK en LL.
De jury zal - bij gelijk aantal punten - de plaatsen 1,2 en 3 voor de dagprijs bepalen.

Voorbeeld:
Roeper X heeft de meeste punten behaalt.
Roepers  Y en  Z hebben ieder een gelijk aantal punten behaald, net even minder dan X. Zodat  zij gezamenlijk op de tweede plaats eindigen.
Dan krijgt X voor het NK en LL één punt toegekend.
En Y en Z elk 2 punten en de daarop volgende 4 punten enz.

Alle omroepers welke niet aan een concours deelnemen krijgen één punt meer toegekend, dan de als laatste geplaatste deelnemende omroeper.

Artikel 13 a: (Nederlands Kampioen)
De Nederlandse omroeper, die na het laatste concours van het lopende verenigingsjaar de minste punten heeft verkregen, mag zich “Nederlands Kampioen” noemen. Indien er 10 of meer concoursen worden gehouden zullen de 2 slechtste resultaten niet meetellen. Bij 9 concoursen zal het slechtste resultaat niet meetellen.
Niet Nederlandse omroepers zullen strijden om de titel “Kampioen der Lage Landen” en kunnen geen Nederlands kampioen worden.


Artikel 13 b: (Lage Landen Kampioen)
De omroeper, die na het laatste concours van het lopende verenigingsjaar de minste punten heeft verkregen, mag zich “Kampioen der Lage Landen” noemen. Indien er 10 of meer concoursen worden gehouden zullen de 2 slechtste resultaten niet meetellen. Bij 9 concoursen zal het slechtste resultaat niet meetellen.


Artikel 14: (Gelijk aantal punten eindklassement)
Als er na de verdeling van de punten voor het NK en LL twee of meerdere omroepers het gelijke aantal punten behaalden, dan komt de klassering voor het NK en LL als volgt tot stand:

a.
De omroeper, die bij voorgaande concoursen van het nog lopende seizoen het vaakst als 1e eindigde krijgt de hoogste te verdelen plaats;
b.
Biedt lid a geen uitkomst, dan krijgt de omroeper, die het vaakst 2e werd de hoogste te verdelen plaats. Biedt ook dat geen uitkomst, dan geldt hetzelfde voor de omroeper die het vaakst de 3e plaats behaalde;
c.
Als er dan nog sprake is van een gelijk aantal punten, dan zal de uitslag van het concours op de dag dat de NK en LL bekend wordt gemaakt, bepalend zijn voor de einduitslag.

Artikel 15: (Protocol concours)

a.
De loting voor de volgorde van het roepen van de verplichte roep, gebeurt in het desbetreffende gemeente- en/of stadhuis van de plaats waar het concours georganiseerd is. De loting kan in samenspraak met de lokale organisatie en het bestuur eventueel ook op een andere locatie plaats vinden;
b.
De omroepers dienen bij de loting aanwezig te zijn om deel te mogen nemen aan het concours. Verhindering van deelname dient telefonisch aan de concoursorganisator of het bestuur kenbaar gemaakt te worden;
c.
De burgemeester of vervangende persoon doet de trekking en wordt bijgestaan door de notaris, jury en presentator;
d.
De lotinglijst voor de volgorde van roepen is alleen voor de notaris, jury en presentator. De omroepers hebben geen recht op de volgordelijst;
e.
De presentator zal de voorroep doen mits hij niet bij de eerste 5 van de loting zit, in dat geval zal de laatste omroeper van de loting de voorroep doen;
f.
Indien er tijdens het roepen zich storende zaken voordoen (denk aan dweilorkesten, klokgelui enz.) kan alleen de presentator in samenspraak met de jury de beslissing nemen om te stoppen en opnieuw te roepen als het storende element is weggehaald of is komen te vervallen;
g.
De notaris en de tijdwaarnemer zullen tussen de juryleden plaats nemen. Dit wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van bordjes op de jurytafel;
h.
Tussen de verplichte en de vrije roep wordt er niet met jury, notaris en tijdwaarnemer gesproken over eventueel reeds behaalde resultaten en tijdsoverschrijdingen;
i.
De 1e, 2e en 3e plaats worden op het podium bekend gemaakt door de jury. De verdere uitslag wordt door het bestuur ((plv.)voorzitter) tijdens het diner bekend gemaakt. De omroeper welke niet aan het diner deelneemt zal de uitslag via de mail van de wedstrijdsecretaris ontvangen;
j.
De notaris en tijdwaarnemer zijn door het bestuur aangesteld of het bestuur heeft toestemming gegeven om als zodanig op te treden.

Dadizele, 1-4-2012
André Pauwels
Secretaris EVSDON