Leden en Donateurs

Natuurlijk kunt u onze vereniging steunen met een lidmaatschap of als donateur.
U kunt hiervoor per contact met ons opnemen.

Hieronder een uittreksel m.b.t. het lidmaatschap uit ons Huishoudelijk Reglement van 31-03-2012.

Artikel 3: (Toelating leden)

Omroepers die zich als nieuwe omroeper aanmelden, worden door het bestuur aangesteld als aspirant omroeper van de vereniging. Deze aspirant omroepers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn om deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde concoursen.

Bij aanmelding wordt inschrijfgeld betaald. In de Algemene Leden Vergadering van 25 maart 2011 is het inschrijfgeld vastgesteld op € 20,=.

Daarna moet de aspirant omroeper aan minimaal drie concoursen hebben meegedaan om in aanmerking te komen om actief omroeper te worden van de vereniging. De eerste daarop volgende Algemene Leden Vergadering beslist over de toelating van de aspirant omroeper tot actieve omroeper van de vereniging. Over deze beslissing zal schriftelijk worden gestemd.

Daarbij wordt aangetekend, dat de aspirant omroepers wel het recht hebben om tussentijds de Algemene Leden Vergaderingen te bezoeken, maar zij hebben daarbij geen stemrecht.

Gedurende de proeftijd hebben alle leden van de vereniging de tijd om hun mening over deze aspirant omroeper(s) te ventileren aan het bestuur.

Andere personen dan omroepers die zich als nieuw lid aanmelden worden door het bestuur aangesteld als niet actieve leden van de vereniging en betalen bij aanmelding eveneens het vastgestelde inschrijfgeld.

Artikel 4: (Voorwaarden voor toelating)

Een persoon, die zich als omroeper bij de vereniging aanmeldt, dient in deze functie te zijn aangesteld door een officiële instantie of een –vereniging. Of zij moeten als zodanig worden aangesteld uiterlijk zes maanden na de Algemene Leden Vergadering, waarin over hun toelating tot lid wordt beslist.

Andere personen, die zich als niet actief lid bij de vereniging aanmelden, dienen naar de beoordeling van het bestuur nauw betrokken te zijn bij de vereniging.

Artikel 5: (Soorten leden)

a) Actieve omroepers;
Hiermee worden de omroepers bedoeld, die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde concoursen of ander omroepers evenement.
Omroepers die in het lopend verenigingsjaar niet aan maximaal drie concoursen deelnemen, worden overgezet naar de lijst niet actieve leden.

b) Aspirant omroepers;
Hiermee worden omroepers bedoeld, welke worden genoemd in artikel 3.

c) Niet actieve leden;
Hiermee worden de leden bedoeld, die geen omroeper zijn, of wel omroeper zijn maar aan het bestuur te kennen hebben gegeven dat zij niet aan concoursen en andere door de vereniging georganiseerde evenementen willen of kunnen deelnemen.
Hieronder vallen ook de omroepers welke aan minder dan drie concoursen in het voorafgaande jaar hebben deelgenomen. Niet actieve leden mogen niet stemmen over zaken die betrekking hebben op de concoursen.

d) Ereleden;
Hiermee worden leden van de vereniging bedoeld, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en welke na voordracht van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering als zodanig zijn benoemd.